ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Кваліфікація:  економіст.

Випускаюча кафедра:  кафедра економіки підприємства і підприємництва (тел. (0382) 70-56-40, (094) 981-16-40).

Стрімкий розвиток ринкових відносин в нашій країні потребує розширення сфери знань та поглиблення спеціалізації сучасної теорії і практики в галузі прикладних економічних наук. В зв`язку з цим стає необхідним формування нового покоління спеціалістів з економіки усіх фахових спрямувань вищих навчальних закладів.

З 1998 – 1999 н.р. розпочата підготовка нової спеціальності “Економіка підприємства” на економічному факультеті інституту економіки і управління (денна, заочна і дистанційна форми навчання).

Здійснюється підготовка спеціалістів трьох кваліфікаційних академічних ступенів:
    • бакалавр ( 4 роки навчання);
    • спеціаліст (5 років навчання);
    • магістр (5 років навчання).

Що таке “Економіка підприємства”?
Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Для того, щоб вести кваліфіковану професійну роботу спеціалістам необхідно оволодіти багатьма галузями знань.
Основними є наступні навчальні блоки:

Цикл гуманітарної підготовки:
    • Українська мова (за проф. спрямуванням)
    • Історія України
    • Історія української культури
    • Іноземна мова
    • Філософія
    • Фізичне виховання
    • Психологія та педагогіка
    • Правознавство.
    • Основи наукових досліджень
    • Університетська освіта
    • Господарське право
    • Ділова іноземна мова (за рофесійним спрямуванням)
    • Етика бізнесу.

Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки:
    • Політична економія
    • Мікроекономіка
    • Макроекономіка
    • Історія економіки та економічної думки
    • Математика для економістів (в т.ч. вища математика; теорія ймовірності та мат. статистика)
    • Економіко-математичне моделювання ( в т.ч. отимізаційні методи та моделі; економетрика)
    • Інформатика
    • Системи технологій промисловості
    • Прогнозування та макроекономічне планування
    • Трансформаційна економіка та економічна політика держави
    • Підприємництво та бізнес-культура
    • Страхування
    • Національна економіка

Цикл професійної та практичної підготовки:
    • Економіка підприємства
    • Менеджмент
    • Маркетинг
    • Гроші та кредит
    • Фінанси
    • Бухгалтерський облік
    • Економіка праці й соціально-трудові відносини
    • Міжнародна економіка
    • Статистика
    • Соціологія
    • Регіональна економіка (в т.ч. екологія)
    • Безпека життєдіяльності (в т.ч. охорона праці та цивільна оборона)
    • Організація виробництва
    • Економіка та організація інноваційної діяльності
    • Стратегія підприємства
    • Планування і контроль на підприємстві
    • Уравління витратами
    • Проектний аналіз
    • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
    • Потенціал і розвиток підприємства
    • Комунікативний менеджмент
    • Соціально-економічна безпека підприємства
    • Управління інформаційними ресурсами підприємства
    • Облік і звітність в оподаткуванні
    • Економічний аналіз
    • Інвестиційна політика підприємства
    • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
    • Інформаційні системи і технології на підприємстві
    • Формування бізнес-моделі підприємства
    • Забезпечення підприємства МТР
    • Цінова політика підприємства
    • Комп'ютерні мережі
    • Фінанси підприємств
    • Фінансовий менеджмент
    • Стратегічне управління підприємством
    • Економіка і організація діяльності об'єднань
    • Управління проектами
    • Управління потенціалом підприємства
    • Економічна діагностика
    • Інтелектуальна власність
    • Охорона праці в галузі та цивільний захист
    • Комп'ютерна обробка економічної інформації
    • Стандартизація і сертифікація продукції і послуг
    • Менеджмент персоналу
    • Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві
    • Оптимізація бізнес-процесів

На протязі років навчання студенти проходять навчальну та практику на підприємствах. В рамках практики на 1 курсі вивчаються практичні навичка використання комп’ютера в економічній роботі. Виробнича практика на 3-му курсі передбачає освоєння обов’язків і функцій своєї майбутньої професії. Переддипломною практикою на 5-му курсі студенти розпочинають самостійну роботу на посадах спеціалістів.

Потенційні робочі місця:

Кваліфікація економіст передбачає досить широке поле професійної діяльності. Спеціалісти цього профілю можуть працювати в сфері управління на підприємствах та в організаціях різних форм власності; у державних органах плануванні і місцевого самоврядування; у казначействах, банківських установах, митній службі; у податковій інспекції; органах з планування та координації кадрової політики; у торгівельно-посередницьких фірмах і тощо.
Спеціаліст може працювати на посадах: економіст відділу, начальник відділу, служби, керівник підприємства.